ផលិតផល
FLaytout Menu
Stephen Conchie Headshot

លោក Stephen Conchie

ប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និងចិន

ជីវប្រវត្តិ

លោក Stephen Conchie គឺជាប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និងប្រទេសចិន។ ក្នុងតួនាទីរបស់គាត់ គាត់គ្រប់គ្រងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃអាជីវកម្ម Herbalife នៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះ រួមទាំងការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ ទីផ្សារ និងការលក់។ គាត់ក៏គ្រប់គ្រងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ រួមទាំងសេវាកម្មសមាជិក និងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ ការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ក្រមសីលធម៌ និងការអនុលោមតាមអាជីវកម្ម ធនធានមនុស្ស និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផងដែរ។ យុទ្ធសាស្ត្រ និងជំនាញពាណិជ្ជកម្មចម្រុះ របស់លោក Conchie គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ជាសាកលរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងការជួយមនុស្សឱ្យធ្វើការជ្រើសរើសអាហារូបត្ថម្ភ និងរបៀបរស់នៅបានកាន់តែប្រសើរឡើង។

លោក Conchie បានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Herbalife ក្នុងឆ្នាំ 2009 ក្នុងនាមជាប្រធានប្រចាំតំបន់នៃទីផ្សារដែលនិយាយភាសារុស្សី។ មិនយូរប៉ុន្មាន បន្ទាប់ពីបានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន, Baltics និង Israel ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ បន្ទាប់មកតួនាទីបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ គឺដឹកនាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និងចិន។

មុនពេលចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Herbalife គាត់បានកាន់តួនាទីផ្នែកលក់ និងទីផ្សារជាច្រើនសម្រាប់ GlaxoSmithKline ពីឆ្នាំ 2000 រហូតដល់ឆ្នាំ 2009 ដែលជាកន្លែងដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅអ៊ុយក្រែន ហើយនៅឆ្នាំ 2007 គាត់បានក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ី និង CIS ។

លោក Conchie ក៏បានធ្វើការអស់រយៈពេលជាងប្រាំបួនឆ្នាំនៅក្នុងផ្នែកទីផ្សារប្រភេទ NPD ការទិញ និងការលក់រាយ និងដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានារួមមាន Sainsbury's, Safeway និង Grand Met នៅចក្រភពអង់គ្លេស។

លោក Conchie មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារលក់រាយពីសាកលវិទ្យាល័យ Manchester Metropolitan និងសញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារពីវិទ្យាស្ថាន Chartered Institute of Marketing របស់ចក្រភពអង់គ្លេស។