ផលិតផល
FLaytout Menu
Thomas Harms Headshot

​​លោក Tom Harms​

អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកការរក្សាអតិថិជនជាសកល

ជីវប្រវត្តិ

លោក Thomas Harms មានតួនាទីជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកការរក្សាអតិថិជនជាសកល នៅ Herbalife។ លោកមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះធនធានជាសកល ដែលធានាថាក្រុមហ៊ុនកំពុងបំពេញតម្រូវការសមាជិករបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោក ហើយបន្តផ្តល់យុទ្ធសាស្ត្ររក្សាអតិថិជនរបស់ខ្លួនបានទៀតផង។

លោក Harms ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ និងជានាយកគ្រប់គ្រងនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និងប្រទេសចិនរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ។ ក្នុង​តួនាទី​នោះ គាត់​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​លើ​គ្រប់​ទិដ្ឋភាព​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់ Herbalife ក្នុង​តំបន់​ទាំង​នេះ រួម​ទាំង​យុទ្ធសាស្ត្រ ទំនាក់ទំនងសមាជិក និង​ការ​អនុវត្ត​ហិរញ្ញវត្ថុ។ លើសពីនេះ លោកបានបម្រើការជាអនុប្រធានផ្នែកលក់ ទីផ្សារ និងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មសម្រាប់តំបន់ EMEA ។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ លោកបានដឹកនាំការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រផលិតផលថ្មី ដើម្បីទាញយកឱកាសក្នុងតំបន់ និងបង្កើតវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដែលធ្វើឱ្យការលក់ យុទ្ធសាស្រ្ត និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែប្រសើរឡើង។

ចាប់ពីឆ្នាំ 2012 ដល់ឆ្នាំ 2014 លោក Harms បានបម្រើការជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកទីផ្សារពិភពលោក ដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវលើមុខងារទីផ្សារ និងម៉ាកយីហោ Herbalife នៅទូទាំងពិភពលោក។ ជាពិសេស គាត់មើលការខុសត្រូវលើយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាកយីហោ ការច្នៃប្រឌិតសកល ទីផ្សារផលិតផល ទីផ្សារវិធីសាស្រ្តលក់ ទីផ្សារកីឡា និងការឧបត្ថម្ភ ការបណ្តុះបណ្តាល និងការអប់រំសមាជិក។ លោក Harms បានរៀបចំ និងផ្តោតលើទីផ្សារផលិតផលឡើងវិញ ខណៈពេលដែលកំពុងបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តច្នៃប្រឌិតផលិតផលរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ ដើម្បីជំរុញការបង្កើតគំនិតផលិតផលថ្មី ដើម្បីគាំទ្រដល់គោលដៅអាជីវកម្ម និងម៉ាកយីហោ។ លើសពីនេះទៀត ពីឆ្នាំ 2001 ដល់ឆ្នាំ 2012 លោកបានកាន់តួនាទីផ្នែកលក់ និងទីផ្សារផ្សេងៗនៅក្រុមហ៊ុន Herbalife ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ។

មុនពេលចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Herbalife គាត់បានកាន់តួនាទីជាច្រើននៅ Allied Domecq Retailing International (ADRI) រួមទាំងការបម្រើជាអនុប្រធាននៃតំបន់អាមេរិកឡាទីន ជាកន្លែងដែលគាត់បានដឹកនាំក្រុមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ម៉ាកយីហោ ADRI និងការលក់តាមរយៈទីផ្សារ និងការអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញដែលសមស្រប។

លោក Harms បានទទួលសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិពីសាលា Thunderbird School of Global Management និងបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Redlands ។