FLaytout Menu
Couple in love sitting on a living room floor, playing chess and having fun

Behind the Science

Neumentix™​

​​Herbalife​ 15. lokakuuta 2023

Tämä verkkosivusto ja sen sisältö on kehitetty ja asetettu saataville ainoastaan koulutustarkoitusta varten, eikä sitä saa käsitellä tai pitää markkinointimateriaalina. Mikään valvova elin ei ole arvioinut sivustolla esitettyjä väittämiä. Hyötyjä koskevat tiedot liittyvät erityisesti julkaistuihin tieteellisiin todisteisiin ja tutkimukseen. Tämän verkkosivuston sisältöön ei saa luoda hyperlinkkejä, eikä sitä tai osia siitä saa kopioida, jäljentää tai muuten levittää. Sisällön perusteella ei pidä ryhtyä mihinkään toimiin.

Mikä on Neumentix™?

Neumentix™ on luonnollinen ainesosa, joka on peräisin viherminttukasveista. ¹ Nämä kasvilajikkeet sisältävät runsaasti polyfenoleja, kuten esimerkiksi rosmariini- ja salvianolihappoja, ja niiden uskotaan olevan syy siihen, miksi Neumentix™ voi tukea kognitiivista terveyttä. ¹⁻² Polyfenolit ovat voimakkaita kasviyhdisteitä, jotka tarjoavat monia terveyshyötyjä. ³⁻⁴ Ne toimivat antioksidantteina, jotka suojaavat elimistöä ja neutraloivat soluja vahingoittavia vapaita radikaaleja. ⁵⁻⁸

Prekliiniset tutkimukset viittaavat siihen, että rosmariinihappo ei ainoastaan vähennä soluvaurioita aiheuttavaa oksidatiivista stressiä, vaan se voi myös tukea uusien hermosolujen kasvua ja suojata jo olemassa olevia aivojen neuroneja.⁹⁻¹⁵ Sen uskotaan myös auttavan hermosoluja välittämään signaaleja nopeammin, mikä voi auttaa aivoja toimimaan tehokkaammin. Neumentix™-polyfenolien on kliinisissä testeissä todettu tukevan aikuisten psykologisia toimintoja ja kognitiota, joka on tärkeä osa aivojen terveyttä. ¹⁹⁻²¹

Lue lisää aivoista

Keskeiset hyödyt

Neumentix™-ainesosan on tarkoitus parantaa kognitiivista ja psyykkistä suorituskykyä tukemalla keskittymiskykyä, reaktiokykyä ja työmuistia¨, ilman että se häiritsee yöunta. Tutkimukset osoittavat, että se tarjoaa etuja sekä terveille nuorille aikuisille että ikääntyneille henkilöille, joilla on ikään liittyviä muistiongelmia. ¹⁹⁻²¹

Vaikutuksia tutkittiin näissä kahdessa ikäryhmässä. Tutkimukseen osallistujia pyydettiin nauttimaan 900 mg (2 kapselia) Neumentix™-valmistetta aamiaisen yhteydessä 90 päivän ajan. ¹⁹⁻²¹
Tärkeimmät edut 18–50-vuotiaiden ryhmässä. ¹⁹⁻²⁰

Satunnaistetussa, kliinisessä kaksoissokkotestissä, johon osallistui 142 tervettä, aktiivista 18–50-vuotiasta henkilöä, Neumentix™-aineosan osoitettiin tukevan reaktiivista toimintakykyä 7 päivän käytön jälkeen ja parantavan jatkuvaa tarkkaavaisuutta 30 päivän käytön jälkeen.

1. Reaktiivinen toimintakyky

7 päivän käytön jälkeen havaitut hyödyt:

Reagointi ja päätöksenteko nopeutuivat merkittävästi jo kun Neumentix™ -valmistetta oli käytetty 7 päivän ajan lumelääkettä käyttäneeseen ryhmään verrattuna.

Reaktiivinen toimintakyky liittyy muun muassa seuraaviin asioihin:

 • Reaktio- ja päätöksentekoaika
 • Nopea, suunnittelematon nopeuden tai suunnan muutos
 • Nopeat reaktiot

30 päivän käytön jälkeen havaitut hyödyt:

Kokeilussa tuloksia arvioitiin laitteella (Makoto II Arena), joka seurasi suoritus- ja toimintakykyä valojen ja äänien avulla käyttäen kolmea audiovisuaalista tornia. Reaktioaika mitattiin käsillä tai jaloilla lyötävien "osumien" lukumäärän avulla, ja samalla mitattiin sekä henkistä että fyysistä suorituskykyä.

 • 30 päivän kuluttua Neumentix™-valmistetta käyttäneillä osallistujilla mitattiin huomattavasti enemmän osumia kuin lumelääkettä käyttäneillä.
 • Neumentix™ paransi osumaprosenttia* 5 %, ja sen osoitettiin edistävän fyysistä suorituskykyä.

*Laskettu siten, että Neumentix™-ryhmässä havaitusta muutoksesta verrattuna tilanteeseen ennen valmisteen käytön aloittamista vähennettiin lumevalmistetta nauttineessa ryhmässä havaittu muutos.

Miten valmiste vaikutti reaktiiviseen reaktiokykyyn ja miten sitä mitattiin

Reaktiivinen toimintakyky on olennainen osa urheilusuoritusta, jossa henkilö reagoi nopeasti ja tehokkaasti ärsykkeeseen. ²³⁻²⁵ Te tarkoittaa kykyä tehdä sekä fyysisiä että henkisiä päätöksiä, jotka ratkaisevat, mihin suuntaan ja kuinka nopeasti henkilö liikkuu. ²⁶

Reaktiivista ketteryyttä arvioitiin tässä tutkimuksessa Makoto II Arena -laitteella. Tämä ainutlaatuinen laite arvioi kognitiivista ja fyysistä suorituskykyä mittaamalla reaktioaikaa millisekunnin tarkkuudella. ²⁷,²⁸ Tämä on tärkeää urheilussa, kun millisekunnin ero vaste- ja reaktioajassa voi olla ratkaiseva. ²⁹⁻³¹ Tämä ei kuitenkaan koske vain urheilua. Reaktioaika on tärkeää myös jokapäiväisissä toimissamme, kuten autolla ajamisessa tai tien ylittämisessä. ³²⁻³⁵

Makoto-laite testaa reaktioaikaa, henkistä keskittymiskykyä, keskittymistä, käden ja silmän koordinaatiota ja paljon muuta yhdistämällä harjoituksia ja Sensory Integration Therapy -terapian todistettua tiedettä. 

2. Jatkuva tarkkaavaisuus

Kun Neumentix™-valmistetta oli käytetty 30 päivänajan havaittiin parannuksia jatkuvassa tarkkaavaisuudessa verrattuna lumelääkettä saaneisiin. Parannukset olivat vielä selvempiä 90 kun valmistetta oli käytetty 90 päivän ajan.
Neumentix™-valmistetta käyttäneiden tarkkaavaisuuden havaittiin parantuneen 11 % 90 päivän jälkeen, kun taas toisessa ryhmässä, joka ei käyttänyt valmistetta tarkkaavaisuus parani vain 1 % saman ajanjakson jälkeen.

Mitä jatkuva tarkkaavaisuus tarkoittaa ja miten sitä arvioitiin?

Jatkuva tarkkaavaisuus on keskeinen osa jokapäiväistä elämäämme, ja siihen liittyy muun muassa kyky keskittyä ja keskittyä tiettyyn tehtävään tietyn ajanjakson ajan ilman häiriötekijöitä.22 Keskittymiskyvyn puuttuminen voi tarkoittaa niinkin arkipäiväistä asiaa kuin että unohdat juuri lukemasi, mutta sitä voi aiheutua myös vakavampia seurauksia, kuten se että sinun on vaikea pysyä tarkkaavaisena liikenteessä pitkiä aikoja.

Tässä tutkimuksessa jatkuvaa tarkkaavaisuutta arvioitiin kognitiivisella testisarjalla (CNS Vital Signs), joka on alun perin kehitetty NASAn käyttöön eri aivotoimintojen mittaamiseksi.36 Testissä arvioidaan keskeisiä kognitiivisia kykyjä, kuten tarkkaavaisuutta, muistia ja keskittymiskykyä, kysymysten ja yksinkertaisten tehtävien avulla. 

Tärkeimmät edut 50–70-vuotiaiden ryhmässä ²¹

Satunnaistetussa, kliinisessä kaksoissokkotestissä, johon osallistui 90 varttunutta, 50–70-vuotiasta aikuista, jotka kokivat ikääntymiseen liittyvää kognitiivisten kykyjen heikkenemistä, Neumentix™-valmisteen osoitettiin tukevan työmuistia ja helpottavan nukahtamista 90 päivän käytön jälkeen.

Tämä tutkimus viittaa myös siihen, että Neumentix™ voi mahdollisesti parantaa elinvoiman tunnetta ja valppautta heräämisen jälkeen, mutta näiden tulosten suuruusluokan selvittäminen edellyttää lisätutkimuksia.

1. Työmuisti

Tutkimukset osoittavat, että ihmisillä, joilla on ikään liittyviä muistiongelmia Neumentix™ voi vahvistaa työmuistia eli kykyä hallita monia tehtäviä ja tietoja samanaikaisesti jopa 15 % enemmän kuin lumelääkettä käyttävillä. Spatiaalinen työmuisti, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vielä monen minuutin kuluttua muistat, mihin laitoit auton avaimet, parani 9 prosenttia.

Mikä on työmuisti ja miten sitä arvioitiin?

Työmuisti on järjestelmä, johon tallennamme tietoa väliaikaisesti ja josta käsin hallitsemme tietoja, joita tarvitsemme monimutkaisten kognitiivisten tehtävien, kuten oppimiseen, päättelyyn ja ymmärtämiseen. ³⁷

Esimerkkejä työmuistiin liittyvistä tehtävistä voivat olla esimerkiksi sen muistaminen, mitä joku on juuri sanonut sinulle, ja sen toistaminen takaperin tai kakun leipominen ilman, että lisäät samaa ainesosaa kahdesti. ³⁷,³⁸

Työmuistia arvioitiin tässä tutkimuksessa Cognitive Drug Research System -järjestelmän avulla. Kyseessä on 11 yksittäisen testin sarja, joka sisältää tehtäviä sanojen muistamisesta ja kuvien tunnistamisesta aina tiedon käsittelyyn.

2. Unen tueksi

Nukahtamisen helpottumista arvioitiin käyttämällä erityistä unen laatua koskevaa kyselylomaketta. Neumentix™-valmistetta käyttäneet ilmoittivat nukahtavansa illalla helpommin ja nopeammin kuin lumelääkettä käyttäneet.

Lisätietoja aivojen terveydestä ja vinkkejä mielen pitämiseen virkeänä löytyy osoitteessa mind-wellnesshub.com/fi.

Lähteet:

 1. Narasimhamoorthy B, Zhao LQ, Liu X, Yang W, Greaves JA. Differences in the chemotype of two native spearmint clonal lines selected for rosmarinic acid accumulation in comparison to commercially grown native spearmint. Ind Crops Prod. 2015;63:87-91.
 2. Cirlini M, Mena P, Tassotti M, Herrlinger KA, Nieman KM, Dall'Asta C, et al. Phenolic and Volatile Composition of a Dry Spearmint (Mentha spicata L.) Extract. Molecules. 2016;21(8):1007.
 3. Abbas M, Saeed F, Anjum FM, Afzaal M, Tufail T, Bashir MS, et al. Natural polyphenols: An overview. Int J Food Prop. 2017;20(8):1689-99.
 4. Rana A, Samtiya M, Dhewa T, Mishra V, Aluko RE. Health benefits of polyphenols: A concise review. J Food Biochem. 2022;46(10):e14264.
 5. Pandey KB, Rizvi SI. Plant polyphenols as dietary antioxidants in human health and disease. Oxid Med Cell Longev. 2009;2(5):270-8.
 6. Hussain T, Tan B, Yin Y, Blachier F, Tossou MC, Rahu N. Oxidative Stress and Inflammation: What Polyphenols Can Do for Us? Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:7432797.
 7. Mahendran G, Verma SK, Rahman LU. The traditional uses, phytochemistry and pharmacology of spearmint (Mentha spicata L.): A review. J Ethnopharmacol. 2021;278:114266.
 8. Dorman HJ, Koşar M, Kahlos K, Holm Y, Hiltunen R. Antioxidant properties and composition of aqueous extracts from Mentha species, hybrids, varieties, and cultivars. J Agric Food Chem. 2003;51(16):4563-9.
 9. Dinan TG, Stanton C, Long-Smith C, Kennedy P, Cryan JF, Cowan CSM, et al. Feeding melancholic microbes: MyNewGut recommendations on diet and mood. Clin Nutr. 2019;38(5):1995-2001.
 10. Farr SA, Niehoff ML, Ceddia MA, Herrlinger KA, Lewis BJ, Feng S, et al. Effect of botanical extracts containing carnosic acid or rosmarinic acid on learning and memory in SAMP8 mice. Physiol Behav. 2016;165:328-38.
 11. Fachel FNS, Michels LR, Azambuja JH, Lenz GS, Gelsleichter NE, Endres M, et al. Chitosan-coated rosmarinic acid nanoemulsion nasal administration protects against LPS-induced memory deficit, neuroinflammation, and oxidative stress in Wistar rats. Neurochem Int. 2020;141:104875.
 12. Habtemariam S. Molecular Pharmacology of Rosmarinic and Salvianolic Acids: Potential Seeds for Alzheimer's and Vascular Dementia Drugs. Int J Mol Sci. 2018;19(2):458.
 13. Fachel FNS, Schuh RS, Veras KS, Bassani VL, Koester LS, Henriques AT, et al. An overview of the neuroprotective potential of rosmarinic acid and its association with nanotechnology-based delivery systems: A novel approach to treating neurodegenerative disorders. Neurochem Int. 2019;122:47-58.
 14. Ferdousi F, Sasaki K, Uchida Y, Ohkohchi N, Zheng YW, Isoda H. Exploring the Potential Role of Rosmarinic Acid in Neuronal Differentiation of Human Amnion Epithelial Cells by Microarray Gene Expression Profiling. Front Neurosci. 2019;13:779.
 15. Li M, Cui M-M, Kenechukwu NA, Gu Y-W, Chen Y-L, Zhong S-J, et al. Rosmarinic acid ameliorates hypoxia/ischemia induced cognitive deficits and promotes remyelination. Neural Regen Res. 2020;15(5).
 16. Hase T, Shishido S, Yamamoto S, Yamashita R, Nukima H, Taira S, et al. Rosmarinic acid suppresses Alzheimer's disease development by reducing amyloid β aggregation by increasing monoamine secretion. Sci Rep. 2019;9(1):8711.
 17. Sasaki K, El Omri A, Kondo S, Han J, Isoda H. Rosmarinus officinalis polyphenols produce anti-depressant like effect through monoaminergic and cholinergic functions modulation. Behav Brain Res. 2013;238:86-94.
 18. Kondo S, El Omri A, Han J, Isoda H. Antidepressant-like effects of rosmarinic acid through mitogen-activated protein kinase phosphatase-1 and brain-derived neurotrophic factor modulation. Journal of Functional Foods. 2015;14:758-66.
 19. Falcone PH, Nieman KM, Tribby AC, Vogel RM, Joy JM, Moon JR, et al. The attention-enhancing effects of spearmint extract supplementation in healthy men and women: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. Nutr Res. 2019;64:24-38.
 20. Falcone PH, Tribby AC, Vogel RM, Joy JM, Moon JR, Slayton CA, et al. Efficacy of a nootropic spearmint extract on reactive agility: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. J Int Soc Sports Nutr. 2018;15(1):58.
 21. Herrlinger KA, Nieman KM, Sanoshy KD, Fonseca BA, Lasrado JA, Schild AL, et al. Spearmint Extract Improves Working Memory in Men and Women with Age-Associated Memory Impairment. J Altern Complement Med. 2018;24(1):37-47.
 22. Sarter M, Givens B, Bruno JP. The cognitive neuroscience of sustained attention: where top-down meets bottom-up. Brain Res Rev. 2001;35(2):146-60.
 23. Scanlan A, Humphries B, Tucker PS, Dalbo V. The influence of physical and cognitive factors on reactive agility performance in men basketball players. J Sports Sci. 2014;32(4):367-74.
 24. Lockie RG, Jeffriess MD, McGann TS, Callaghan SJ, Schultz AB. Planned and reactive agility performance in semiprofessional and amateur basketball players. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(5):766-71.
 25. Young W, Rogers N. Effects of small-sided game and change-of-direction training on reactive agility and change-of-direction speed. J Sports Sci. 2014;32(4):307-14.
 26. Pehar M, Sisic N, Sekulic D, Coh M, Uljevic O, Spasic M, et al. Analyzing the relationship between anthropometric and motor indices with basketball specific pre-planned and non-planned agility performances. J Sports Med Phys Fit. 2018;58(7-8):1037-44.
 27. Hoffman JR, Kang J, Ratamess NA, Hoffman MW, Tranchina CP, Faigenbaum AD. Examination of a pre-exercise, high energy supplement on exercise performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2009;6(1):2.
 28. Spradley BD, Crowley KR, Tai C-Y, Kendall KL, Fukuda DH, Esposito EN, et al. Ingesting a pre-workout supplement containing caffeine, B-vitamins, amino acids, creatine, and beta-alanine before exercise delays fatigue while improving reaction time and muscular endurance. Nutrition & Metabolism. 2012;9(1):28.
 29. Pavlović R. The importance of Reaction Time in Athletics: Influence on the Results of Sprint Runs of World Championships Finalists. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2021;34:53-65.
 30. Atan T, Akyol P. Reaction Times of Different Branch Athletes and Correlation between Reaction Time Parameters. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014;116:2886-9.
 31. Castellar C, Pradas F, Carrasco L, La Torre AD, González-Jurado JA. Analysis of reaction time and lateral displacements in national level table tennis players: are they predictive of sport performance? International Journal of Performance Analysis in Sport. 2019;19(4):467-77.
 32. Harald Baayen R, Milin P. Analyzing reaction times. International Journal of Psychological Research. 2010;3(2):12-28.
 33. Balakrishnan G, Uppinakudru G, Girwar Singh G, Bangera S, Dutt Raghavendra A, Thangavel D. A comparative study on visual choice reaction time for different colors in females. Neurol Res Int. 2014;2014:301473.
 34. Podoprigora N, Stepina P, Dobromirov V, Kotikov J. Determination of driver’s reaction time in expert studies of road traffic accidents using software and hardware complex. Transportation Research Procedia. 2020;50:538-44.
 35. Alimohammadi I, Zokaei M, Sandrock S. The Effect of Road Traffic Noise on Reaction Time. Health Promot Perspect. 2015;5(3):207-14.
 36. Basner M, Savitt A, Moore TM, Port AM, McGuire S, Ecker AJ, et al. Development and Validation of the Cognition Test Battery for Spaceflight. Aerosp Med Hum Perform. 2015;86(11):942-52.
 37. Baddeley A. Working Memory: Theories, Models, and Controversies. Annual Review of Psychology. 2011;63(1):1-29.
 38. Cowan N. What are the differences between long-term, short-term, and working memory? Prog Brain Res. 2008;169:323-38.