ផលិតផល
FLaytout Menu

អាក់ទីវ ហ្វាយប៊រ កំផ្លិច

ជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារ និងភាពទៀងទាត់។

អាក់ទីវ ហ្វាយប៊រ កំផ្លិច
អាក់ទីវ ហ្វាយប៊រ កំផ្លិច

SKU 2864

ជ្រើសរើសទំហំ

ផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលគាំទ្រដោយវិទ្យាសាស្រ្តរបស់យើងអាចរកបានផ្តាច់មុខតាមរយៈសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Herbalife ។ ផលិតផលនេះមិនមែនសម្រាប់ធ្វើរោគវិភាគ ព្យាបាល ឬការពារជំងឺណាមួយឡើយ។