ផលិតផល
FLaytout Menu
Green Tea Plantation Background
Rocio Medina

​​អ្នកជំនាញរបស់យើង​

វេជ្ជបណ្ឌិត គ្រូបណ្តុះបណ្តាល អ្នកជំនាញផ្នែកអាហារ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើង រួមមានអ្នកជំនាញដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិជាង 300 នាក់ និងអ្នកដឹកនាំមតិសំខាន់ៗ។ ជាមួយនឹងជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ សម្បទា និងសុខភាពសាធារណៈ ពួកគេណែនាំការស្រាវជ្រាវដែលជំរុញការច្នៃប្រឌិតផលិតផល។ ពួកគេអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលសមាជិកឯករាជ្យ Herbalife របស់យើង ដែលបន្ទាប់មកណែនាំ និងគាំទ្រអតិថិជនរបស់ពួកគេ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ពួកគេ និងរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេ។

អ្នកជំនាញសកល

អ្នកស្រី Susan Bowerman-image
អ្នកស្រី Susan Bowerman

MS, RD, CSSD, CSOWM, FAND - នាយកជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលអាហារូបត្ថម្ភទូទាំងពិភពលោក

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបបអាហារ Herbalife

លោក Luigi Gratton-image
លោក Luigi Gratton

MD, MPH - អនុប្រធាន ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាហារូបត្ថម្ភ Herbalife

​​លោក David Heber​ -image
​​លោក David Heber​

​​MD, Ph.D., FACP, FASN - ប្រធានវិទ្យាស្ថានអាហារូបត្ថម្ភ Herbalife​

​​លោក John Heiss​-image
​​លោក John Heiss​

​​Ph.D. - អនុប្រធានផ្នែកច្នៃប្រឌិតផលិតផល

​សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាហារូបត្ថម្ភ Herbalife​ ​ 

​​អ្នកស្រី Rocio Medina Badiano​-image
​​អ្នកស្រី Rocio Medina Badiano​

​​M.D. – សហប្រធាន និងសមាជិក, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាហារូបត្ថម្ភ Herbalife 

​​អ្នកស្រី Dana Ryan​-image
​​អ្នកស្រី Dana Ryan​

​​Ph.D., MA, MBA – នាយក ផ្នែកការហ្វឹកហាត់កីឡា អាហារូបត្ថម្ភ និងការអប់រំ

​ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសុខភាព Herbalife​ 

​​លោក Gary Small​-image
​​លោក Gary Small​

​​M.D. – សមាជិក, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាហារូបត្ថម្ភ Herbalife​

​​លោក Zhen-Yu Chen​ -image
​​លោក Zhen-Yu Chen​

​​Ph.D. – សមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាហារូបត្ថម្ភ​

​​លោក Masashi Miyashita​ -image
​​លោក Masashi Miyashita​

​​Ph.D. - សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាហារូបត្ថម្ភ​

​​លោក Rimbawan​ -image
​​លោក Rimbawan​

Ph.D. - សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាហារូបត្ថម្ភ​

​​លោក Chin-Kun Wang​ -image
​​លោក Chin-Kun Wang​

​​Ph.D. - សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាហារូបត្ថម្ភ​