ផលិតផល
FLaytout Menu
1 woman cutting Strawberry and one man putting something in Blender Glass

​​អាហារូបត្ថម្ភ និងសុខភាពប្រចាំថ្ងៃ​

ខ្លាញ់ដែលផ្តល់សុខភាពល្អ

Herbalife 9 មីនា 2024

ការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីខ្លាញ់នាំយើងឱ្យមានការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់សាមញ្ញគឺ : ខ្លាញ់ឆ្អែតគឺជាខ្លាញ់មិនល្អនិងខ្លាញ់មិនឆ្អែតគឺជាខ្លាញ់ល្អ។ សព្វថ្ងៃនេះយើងដឹងថាបញ្ហានេះកាន់តែស្មុគស្មាញ។ និយាយពីខ្លាញ់គឺត្រូវមានតុល្យភាពទាំងអស់ - ជាពិសេសតុល្យភាពនៃខ្លាញ់មិនឆ្អែតពីរប្រភេទគឺអូមេហ្គា ៣ និងអូមេហ្គា ៦ ។ ក្នុងបរិមាណតិចតួចនិងមានតុល្យភាពត្រឹមត្រូវ (ការទទួលទានប្រចាំថ្ងៃ ២៥០ មីលីក្រាម) អាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ៗ (EPA និង DHA) រួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាចក្ខុនិងមុខងារធម្មតារបស់ខួរក្បាល ។ ជាមួយ Herbalifeline អ្នកអាចធានាថាអ្នកកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ពីខ្លាញ់ដែលមានសុខភាពល្អ។