ផលិតផល
FLaytout Menu
Couple in gym

ថាមពលនៃកាយសម្បទ

អត្ថបទ និង រូបមន្ត

proactive

យើងសូមអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបញ្ចេញសកម្មភាពរាងកាយសម្រាប់កីឡាសកម្មនិយម (Proactive Sports Performance) ដែលជំរុញឲ្យមានដោយក្រុមហ៊ុន Herbalife

ថ្នាក់សម្រាប់កម្មវិធីសកម្មនិយម (Proactive) គឺជាកន្លែងបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្សាស្រាវជ្រាវលំដាប់ពិភពលោក​ដែលវិទ្យាសាស្ត្រនៃចលនារាងកាយ និងវិទ្យាសាស្រ្តនៃអាហារូបត្ថម្កកើតមានរួមគ្នា ដើម្បីជំរុញការលេងកីឡាអត្តពលកម្ម និងជំរុញរបៀបថ្មីៗនៃការច្នៃប្រឌិតផលិតផល។