ផលិតផល
FLaytout Menu
Protein power and  Iphone

​​អាហារូបត្ថម្ភ និងសុខភាពប្រចាំថ្ងៃ​

ប្រូតេអ៊ីន

Herbalife 7 មីនា 2024

ប្រូតេអ៊ីនគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងអាហាររបស់យើង និងជាធាតុសំខាន់នៃរបបអាហាររបស់យើង។ ប្រូតេអ៊ីនរួមចំណែកដល់ការលូតលាស់សាច់ដុំ រក្សាឆ្អឹងធម្មតាហើយវាជាសមាសធាតុនៃកោសិកានីមួយៗនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង។

ទោះបីតំរូវការរបស់យើងម្នាក់ៗ អាចខុសគ្នា យើងត្រូវតែធានាថាយើងបំពេញតម្រូវការប្រូតេអ៊ីនរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយអាស៊ីដអាមីណូសំខាន់ៗចាំបាច់បានមកពីរបបអាហាររបស់យើង មិនមែនបានពីសាច់ដុំរបស់យើងនោះទេ។ ជាមួយនឹងអាហារក្រឡុកជាច្រើនប្រភេទ ប្រូតេអ៊ីនដែលមានគុណភាពខ្ពស់នឹងជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងនូវការទទួលជាតិប្រូតេអ៊ីនប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនិងទទួលបានកំរិតអាហារូបត្ថម្ភល្អបំផុត។