ផលិតផល
FLaytout Menu

ទំព័រពត៌មាន

យើងជាអ្នកណា

ក្រុមហ៊ុន Herbalife (NYSE: HLF) គឺជាក្រុមហ៊ុន និងសហគមន៍សុខភាព និងសុខុមាលភាពឈានមុខគេ ដែលបាននិងកំពុងផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់មនុស្សជាមួយនឹងផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដ៏អស្ចារ្យ និងឱកាសអាជីវកម្មសម្រាប់សមាជិកឯករាជ្យរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1980 ។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលគាំទ្រដោយវិទ្យាសាស្រ្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីផ្សារជាង 90 តាមរយៈសមាជិកសហគ្រិនដែលផ្តល់ការបង្វឹកពីមួយទៅមួយ និងសហគមន៍គាំទ្រដែលបំផុសគំនិតអតិថិជនរបស់ពួកគេឱ្យទទួលយករបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ និងសកម្មជាងមុន ដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេ។

ទំនាក់ទំនងការិយាល័យប្រចាំតំបន់៖

 

ទំនាក់ទំនងការិយាល័យសាជីវកម្ម៖

លោក Gary Kishner

នាយកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

ទំនាក់ទំនងសាជីវកម្ម

ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់៖ (213) 745-0456

អ៊ីមែល៖garyki@herbalife.com

team herbalife