ផលិតផល
FLaytout Menu

VITAMIN FACIAL MASK MOISTURIZING

សម្រាប់ផ្តល់ជាតិទឹកបន្ថែមដល់ស្បែក និងចិញ្ចឹមស្បែក។

Vitamin Facial Mask Moisturizing
Vitamin Facial Mask Moisturizing

SKU 111K

ជ្រើសរើសទំហំ

ផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលគាំទ្រដោយវិទ្យាសាស្រ្តរបស់យើងអាចរកបានផ្តាច់មុខតាមរយៈសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Herbalife ។ ផលិតផលនេះមិនមែនសម្រាប់ធ្វើរោគវិភាគ ព្យាបាល ឬការពារជំងឺណាមួយឡើយ។