ផលិតផល
FLaytout Menu

VITAMIN FACIAL MASK BRIGHTENING

សម្រាប់ស្បែកភ្លឺថ្លា និងបំប៉នស្បែក។

Vitamin Facial Mask Brightening
Vitamin Facial Mask Brightening

SKU 112K

ជ្រើសរើសទំហំ

ផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលគាំទ្រដោយវិទ្យាសាស្រ្តរបស់យើងអាចរកបានផ្តាច់មុខតាមរយៈសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Herbalife ។ ផលិតផលនេះមិនមែនសម្រាប់ធ្វើរោគវិភាគ ព្យាបាល ឬការពារជំងឺណាមួយឡើយ។