ផលិតផល
FLaytout Menu

VITAMIN FACIAL MASK FIRMING

សម្រាប់ការចិញ្ចឹម និងពង្រឹងស្បែក។

Vitamin Facial Mask Firming
Vitamin Facial Mask Firming

SKU 113K

ជ្រើសរើសទំហំ

ផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលគាំទ្រដោយវិទ្យាសាស្រ្តរបស់យើងអាចរកបានផ្តាច់មុខតាមរយៈសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Herbalife ។ ផលិតផលនេះមិនមែនសម្រាប់ធ្វើរោគវិភាគ ព្យាបាល ឬការពារជំងឺណាមួយឡើយ។