ផលិតផល
FLaytout Menu

ទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើ

ជួយដល់សុខភាពរំលាយអាហាររបស់អ្នកជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រទាលកន្ទុយក្រពើ។

ទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើ រសជាតិស្វាយ
ទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើ រសជាតិស្វាយ

SKU 1065

ជ្រើសរើសទំហំ

ត្រូវបានលក់ផ្តាច់មុខដោយអ្នកចែកចាយ Herbalife ។ ការធានាប្រគល់ប្រាក់ជូនវិញក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ មិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះផលិតផលដែលត្រូវបានលក់ដោយភាគីទី 3 នៅលើទីផ្សារអនឡាញទេ ពីព្រោះយើងមិនអាចធានាលើគុណភាព ឬសុវត្ថិភាពនៃផលិតផលទាំងនោះទេ— ពួកវាអាចត្រូវបានទុកដាក់មិនបានត្រូវត្រឹម ត្រូវបានហែក បើក ឬ ក្លែងបន្លំ។