ផលិតផល
FLaytout Menu

តែចម្រាញ់ពីរុក្ខជាតិ

ភេសជ្ជៈតែដែលអ្នកអាចទទួលទានបានភ្លាមៗ អាចផ្តល់ថាមពល និងកាឡូរីទាប និងរីករាយបានគ្រប់ពេល។
តែចម្រាញ់ពីរុក្ខជាតិ
តែចម្រាញ់ពីរុក្ខជាតិ

SKU 0105

ជ្រើសរើសទំហំ

ត្រូវបានលក់ផ្តាច់មុខដោយអ្នកចែកចាយ Herbalife ។ ការធានាប្រគល់ប្រាក់ជូនវិញក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ មិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះផលិតផលដែលត្រូវបានលក់ដោយភាគីទី 3 នៅលើទីផ្សារអនឡាញទេ ពីព្រោះយើងមិនអាចធានាលើគុណភាព ឬសុវត្ថិភាពនៃផលិតផលទាំងនោះទេ— ពួកវាអាចត្រូវបានទុកដាក់មិនបានត្រូវត្រឹម ត្រូវបានហែក បើក ឬ ក្លែងបន្លំ។