ផលិតផល
FLaytout Menu

ថូន័រសម្រាប់បាញ់សំអាតផ្ទៃមុខ

ផ្តល់សំណើម និងធ្វើអោយស្បែកស្រស់ថ្លា។
ថូន័រសម្រាប់បាញ់សំអាតផ្ទៃមុខ
ថូន័រសម្រាប់បាញ់សំអាតផ្ទៃមុខ

SKU 0767

ជ្រើសរើសទំហំ

ត្រូវបានលក់ផ្តាច់មុខដោយអ្នកចែកចាយ Herbalife ។ ការធានាប្រគល់ប្រាក់ជូនវិញក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ មិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះផលិតផលដែលត្រូវបានលក់ដោយភាគីទី 3 នៅលើទីផ្សារអនឡាញទេ ពីព្រោះយើងមិនអាចធានាលើគុណភាព ឬសុវត្ថិភាពនៃផលិតផលទាំងនោះទេ— ពួកវាអាចត្រូវបានទុកដាក់មិនបានត្រូវត្រឹម ត្រូវបានហែក បើក ឬ ក្លែងបន្លំ។