ผลิตภัณฑ์
FLaytout Menu
Background
Woman drinking shake

สูตร

ค้นพบช่วงหลากหลายของสูตรที่จะเพิ่มขันติบาลให้กับทางของคุณสู่การมีสุขภาพที่ดี รวมถึงเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แทนอาหารเต็มรูปแบบ

blueberry smoothie on white background
สูตรอาหาร

Healthy blended diet smoothie drink with strawberry and goji berries, chia seeds and lime.
สูตรอาหาร

Matcha green tea chia seed pudding, dessert with fresh mint and coconut on a white stone background.
สูตรอาหาร

Mango lassi in a glass on grey concrete background table.
สูตรอาหาร

Two glasses of tropical pineapple smoothie against a dark background
สูตรอาหาร

Mango and passion fruit smoothies on wooden background
สูตรอาหาร

Papaya Smoothie
สูตรอาหาร

Refreshing and healthy mango smoothie in a glass with fresh fruit over stone background
สูตรอาหาร

Creamy mushroom protein soup
สูตรอาหาร

Cropped shot of young woman drinking vegan smoothie with metal straw
สูตรอาหาร

Apple pie protein smoothie drink with almond milk. Homemade apple smoothie with apple pie spices (cinnamon) on wooden background.
สูตรอาหาร

​​Cherry cheesecake shake​
สูตรอาหาร