ផលិតផល
FLaytout Menu
Alan W. LeFevre Headshot

​​លោក Alan W. LeFevre​

ប្រធានដឹកនាំ

​​ជីវប្រវត្តិ​

លោក Alan LeFevre គឺជាអតីតអនុប្រធានប្រតិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាជីវកម្ម Jarden Corporation ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលអ្នកប្រើប្រាស់នាំមុខគេដែលមានសមិទ្ធផលជាង 120 ដែលបានលក់ជាសកល។ ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លោក LeFevre ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់ដើម្បីជួយ​ Herbalife ផ្តល់បេសកកម្មរបស់ខ្លួន ដើម្បីជួយមនុស្សរស់នៅតាមរបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ និងសកម្ម។

មុននឹងក្លាយជា CFO ពីឆ្នាំ 1997 ដល់ឆ្នាំ 2014 លោក LeFevre បានបំពេញតួនាទីជាច្រើន នៅក្រុមហ៊ុនសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Jarden  ដែលមានដូចជា Jarden Consumer Solutions ដែលជាអតីតក្រុមហ៊ុន Sunbeam Corporation។ នៅក្នុងតំណែងរបស់គាត់ជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃប្រតិបត្តិការ និងជាប្រធានមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ គាត់បានត្រួតពិនិត្យគណនី និងហិរញ្ញវត្ថុសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្ម ការផ្តល់សេវា វិស្វកម្ម និងក្រុមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ Jarden Consumer Solutions។

លោក LeFevre បានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់នៅ Arthur Andersen & Co. ជាគណនីសាធារណៈដែលមានវិញ្ញាបនបត្រនៅឆ្នាំ1982។

លោក LeFevre បានបញ្ចប់ការសិក្សា ពីសាកលវិទ្យាល័យ Valparaiso ដែលមានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។