ផលិតផល
FLaytout Menu
Frank Lamberti Headshot

​​លោក Frank Lamberti​

ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ

​​ជីវប្រវត្តិ​

លោក Frank Lamberti គឺជាប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ (COO) សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ។ ទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់ រួមមានការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការទូទាំងពិភពលោក ទីផ្សារផលិតផល និងការវិភាគអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាការបណ្តុះបណ្តាល និងការអប់រំ សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាសកល និងការិយាល័យឌីជីថល។

មុនពេលមានតួនាទីនេះ លោក Lamberti បានបម្រើការជាប្រធានប្រចាំតំបន់នៃទ្វីបអាមេរិក ដែលដឹកនាំអាជីវកម្ម យុទ្ធសាស្ត្រ ការលក់ និងមុខងារទីផ្សារទូទាំងតំបន់ ដែលរួមមានអាមេរិកខាងជើង អាមេរិកកណ្តាល និងអាមេរិកខាងត្បូង។ គាត់ក៏បានបម្រើការជាប្រធានបុគ្គលិក និងជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាជិក និងបទពិសោធន៍អតិថិជន ជាកន្លែងដែលគាត់បានសម្របសម្រួលការងាររបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife និងអន្តរកម្មជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ហើយបានដឹកនាំក្រុមយ៉ាងទូលំទូលាយ ដោយផ្តោតលើការនាំយកឧបករណ៍ថ្មីៗដើម្បីកែលម្អសមាជិក និងបទពិសោធន៍របស់អតិថិជន។

គាត់បានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Herbalife ក្នុងឆ្នាំ 2005 ជាអនុប្រធានផ្នែកផែនការហិរញ្ញវត្ថុ និងទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន ជាកន្លែងដែលគាត់បានបង្កើតមុខងារ និងកាន់តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ផ្សេងៗ។ គាត់ក៏មានទំនួលខុសត្រូវទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់គ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិភាគ និងការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត រួមទាំងការព្យាករណ៍ ថវិកា ការកំណត់តម្លៃ ការវិនិយោគដើមទុន ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មថ្មី និងអចលនទ្រព្យផងដែរ។ នៅទូទាំងពិភពលោក លោកបានដឹកនាំក្រមសីលធម៌របស់សមាជិក និងមុខងារអនុលោមតាមច្បាប់ ដោយគាំទ្រការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់សមាជិកនៅក្នុងទីផ្សារជាង 90 ។

ក្នុងអំឡុងពេល 18 ឆ្នាំរបស់គាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុន លោក Lamberti បានបម្រើការក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកដឹកនាំជាច្រើន រួមទាំងអនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃទ្វីបអាមេរិក និងទីផ្សារទូទាំងពិភពលោក ដោយធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាជិក អតិថិជន និង Preferred Members នៅទូទាំងតំបន់។ ក្នុងនាមជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ និងជានាយកគ្រប់គ្រងនៃអាស៊ីខាងជើង លោកបានធ្វើការជាមួយក្រុមទីផ្សារនៅហុងកុង តៃវ៉ាន់ កូរ៉េ ជប៉ុន ម៉ាកាវ និងមេដឹកនាំសមាជិកក្នុងតំបន់ ដើម្បីជំរុញកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងតំបន់។

មុនពេលចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Herbalife គាត់បានកាន់តួនាទីគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សេវាកម្មអតិថិជន និងគណនេយ្យនៅសាជីវកម្ម Sunbeam, DHL, Rexall Sundown (សាខារបស់ Royal Numico NV, Precision Response Corporation និង Blockbuster Entertainment Corporation ។

លោក Lamberti គឺជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យ Florida Atlantic ជាកន្លែងដែលគាត់ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។