ផលិតផល
FLaytout Menu
Henry Wang Headshot

​​លោក Henry Wang​

អនុប្រធានប្រតិបត្តិ ទីប្រឹក្សាទូទៅ និងលេខាធិការសាជីវកម្ម

ជីវប្រវត្តិ

លោក Henry Wang គឺជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិ ទីប្រឹក្សាទូទៅ និងជាលេខាធិការសាជីវកម្មរបស់ Herbalife។ ក្នុងតួនាទីនេះ លោក Wang ដឹកនាំប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់ជាសកល កម្មវិធីឯកជនភាព និងការងារលេខាធិការសាជីវកម្មរបស់ Herbalife ក៏ដូចជាការផ្តួចផ្តើមគំនិតជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងប្រតិបត្តិការផ្លូវច្បាប់ជាសាកលផ្សេងៗ ដើម្បីជួយឱ្យ Herbalife ជាក្រុមហ៊ុនអាហារូបត្ថម្ភលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក។

បន្ថែមពីលើមុខងារច្បាប់ គាត់ក៏មើលការខុសត្រូវលើមុខងារអនុវត្តអាជីវកម្ម និងអនុលោមភាពរបស់សមាជិកទូទាំងពិភពលោក ដែលជួយណែនាំ សមាជិកឯករាជ្យ Herbalife រាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោក ឱ្យគោរពតាមច្បាប់ក្រុមហ៊ុន និងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមបណ្តុះបណ្តាល និងការត្រួតពិនិត្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព រួមទាំងការអនុលោមជាបន្តបន្ទាប់របស់យើង ដោយមានការយល់ព្រមជាមួយគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធ នៃសហរដ្ឋអាមេរិក (the U.S. Federal Trade Commission)។

លោក Wang បានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Herbalife ពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់ Lee, Tran, Liang និង Wang LLP ។ មុនពេលនោះ គាត់គឺជាដៃគូនៅ Manatt, Phelps & Phillips LLP, និង Reed Smith LLP ។ ខណៈពេលដែលនៅក្នុងការអនុវត្តឯកជន គាត់តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិក និងអន្តរជាតិនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធ និងរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ជាច្រើន រួមទាំងជម្លោះកិច្ចសន្យា ច្បាប់ប្រកួតប្រជែងមិនយុត្តិធម៌ បញ្ហាការងារ/ធនធានមនុស្ស អាថ៌កំបាំងពាណិជ្ជកម្ម កម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ។ លើសពីបន្ទប់សវនាការ លោក Wang បានណែនាំ និងប្រឹក្សាយ៉ាងទៀងទាត់ដល់អតិថិជនជាសាកលរបស់លោកអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ និងយុទ្ធសាស្ត្រ។

លោក Wang បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ California, Berkeley និងបណ្ឌិត Juris ពីសាលាច្បាប់ Tulane ។ គាត់បានបម្រើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានៃសមាគមមេធាវីចិនភាគខាងត្បូងកាលីហ្វ័រញ៉ា សម្ព័ន្ធធុរកិច្ចអាស៊ីនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភាគខាងត្បូង និងមូលនិធិសហគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។