ផលិតផល
FLaytout Menu
Rob levy Headshot

​​លោក Rob Levy​

ប្រធាននាយកប្រចាំតំបន់, ទ្វីបអាមេរិក

​ជីវប្រវត

លោក Rob Levy គឺជាប្រធាននាយកប្រចាំតំបន់ នៃទ្វីបអាមេរិកសម្រាប់ Herbalife។ ក្នុងតួនាទីរបស់លោក លោកទទួលខុសត្រូវគ្រប់មុខជំនួញនៃយុទ្ធសាស្រ្តការលក់ និងមុខងារទីផ្សារនៅទូទាំងតំបន់ដែលរួមមានអាមេរិកខាងជើង អាមេរិកកណ្តាល និងអាមេរិកខាងត្បូង។

មុនពេលតួនាទីនេះ លោក Levy បានបម្រើការក្នុងតំណែងជាមេដឹកនាំពីរ ដែលជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃកិច្ចការចែកចាយ និងអាមេរិកឡាទីន ដែលជាកន្លែងដែលលោកបានដឹកនាំក្រុមទីផ្សារ និងមេដឹកនាំសមាជិកឯករាជ្យក្នុងស្រុកនៅទូទាំងអាមេរិកខាងត្បូង អាមេរិកកណ្តាល និងម៉ិកស៊ិក ដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណើននិរន្តរ៍ភាពនៅក្នុងតំបន់នេះ។

លោក Levy នៅជាមួយ Herbalife បាន 29ឆ្នាំ និងបានកាន់តួនាទីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះផងដែរ។ លោកបានទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់មុខជំនួញរបស់សមាជិក ដែលរួមមានការលក់ ផ្នែកទីផ្សារ និងមុខងារប្រតិបត្តិការចែកចាយ។ គាត់បានគ្រប់គ្រងគ្រប់តំបន់ក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងរបស់គាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុន និងបានចំណាយពេលត្រួតពិនិត្យអាជ្ញាប័ណ្ណផលិតផលទូទាំងពិភពលោក និងប្រតិបត្តិការនៅអាមេរិកផងដែរ។ គាត់ក៏បានត្រួតពិនិត្យក្រុមទីផ្សារថ្មី ដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបើកទីផ្សារជាង 35 នៅជុំវិញពិភពលោក។

មុនពេលចូលរួមក្នុង Herbalife លោក Levy បាននៅជាមួយ Lear Astronics Corp ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ឈានមុខគេ ដែលជាកន្លែងដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចសន្យា និងក្រុមការងារទាក់ទងនឹងតម្លៃ។