ផលិតផល
FLaytout Menu
រូបថតព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Stephan Gratziani

Stephan Gratziani

ប្រធាន

ជីវប្រវត្តិ

ក្នុងតួនាទីជាប្រធាន លោក Stephan Gratziani ទទួលខុសត្រូវចំពោះការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមជាយុទ្ធសាស្រ្ត ដែលជាចំណុចកណ្តាលនៃកំណើនការលក់កំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុន។ គាត់ចាប់ដៃគូជាមួយនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ និងត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នូវភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់ ដើម្បីបង្កើនកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកលក់ លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់អ្នកចែកចាយឯករាជ្យ Herbalife និងកំណត់ឱកាសរីកចម្រើន។  

មុនពេលចូលបម្រើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Herbalife ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2023 ក្នុងនាមជាប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ លោក Gratziani គឺជាអ្នកចែកចាយអស់រយៈពេល 32 ឆ្នាំ ហើយឥឡូវនេះគាត់បាននាំយកបទពិសោធន៍របស់គាត់ក្នុងនាមជាសហគ្រិនជាមួយនឹងកំណត់ត្រាដែលបង្ហាញឱ្យឃើញពីកំណើនអាជីវកម្មសកល។ គាត់បានពង្រីកអាជីវកម្ម Herbalife របស់គាត់ទៅកាន់ទីផ្សារចំនួន 70 នៅទូទាំងអាមេរិកខាងជើង អាមេរិកខាងត្បូង អឺរ៉ុប និងអាស៊ី។ គាត់បានទៅដល់ក្លឹបរបស់ប្រធានក្នុងឆ្នាំ 2010; ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 គាត់សម្រេចបាននូវកម្រិតអ្នកចែកចាយខ្ពស់បំផុតនៃ Founder's Circle ។

ក្នុងនាមជាសមាជិកឯករាជ្យ លោក Gratziani គឺជាសមាជិកដ៏សំខាន់នៃគណៈកម្មាធិការយុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការផ្សេងៗសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ហើយគាត់បាននាំមកនូវប្រវត្តិវិភាគអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំ និងសហគ្រិនភាពច្នៃប្រឌិត។ គាត់ក៏សកម្មក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកចែកចាយជុំវិញពិភពលោក ដោយផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អ្នកជំនាញរបស់គាត់ក្នុងការជួយក្រុមហ៊ុន Herbalife ក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយមនុស្សឱ្យរស់នៅក្នុងជីវិតល្អបំផុតរបស់ពួកគេ។

មុនពេលក្លាយជាអ្នកចែកចាយនៅឆ្នាំ 1991 លោក Gratziani គឺជាអ្នកជិះកង់ជម្រើសជាតិអាមេរិកលំដាប់កំពូល ដែលបានផ្លាស់ទៅប្រទេសបារាំងនៅអាយុ 19 ឆ្នាំ ដើម្បីបន្តគោលដៅក្លាយជាអត្តពលិកអាជីព។ គាត់បានរកឃើញក្រុមហ៊ុន Herbalife នៅអាយុ 22 ឆ្នាំនៅទីក្រុងប៉ារីស ហើយបានលង់ស្រលាញ់ក្រុមហ៊ុន និងបេសកកម្មរបស់ខ្លួន។ គាត់ជឿជាក់ថាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុន Herbalife និងសហគមន៍របស់ខ្លួនពិសេសនោះគឺវិធីសាស្រ្តតែមួយគត់ក្នុងការជួយមនុស្សផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។