ផលិតផល
FLaytout Menu

Frequently Asked Questions

Herbalife Place Holder, Herbalife Place Holder

​​តើក្រុមហ៊ុន Herbalife ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ណាមួយ ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនអាហារូបត្ថម្ភកំពូលនៅលើពិភពលោក?​

​​នៅឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុន Herbalife ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា "ម៉ាកយីហោចំណាត់ថ្នាក់ #1 នៅលើពិភពលោក ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភជំនួសអាហារ និងប្រូតេអ៊ីមបន្ថែមា"* និង "ម៉ាកយីហោចំណាត់ថ្នាក់ #1 នៅលើពិភពលោក ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ និងរបៀបរស់នៅសកម្ម"**

​*ប្រភព Euromonitor International Limited; per Consumer Health 2023ed, និយមន័យនៃអាហារូបត្ថម្ភជំនួសអាហារ និងប្រូតេអ៊ីមបន្ថែម; រួមបញ្ចូលគ្នា % RSP ចែករំលែកទិន្នន័យ GBO, 2022 ។

​**ប្រភព Euromonitor International Limited; per Consumer Health 2023ed អាហារូបត្ថម្ភ និងរបៀបរស់នៅ្ភសកម្មដែលបានកំណត់ថាជាការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ និងសុខុមាលភាព អាហារូបត្ថម្ភកីឡា និងនិយមន័យវីតាមីន និងអាហារបំប៉ន; រួមបញ្ចូលគ្នា % RSP ចែករំលែកទិន្នន័យ GBO, 2022។​