ផលិតផល
FLaytout Menu

Frequently Asked Questions

​​តើការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកសុវត្ថិភាពរបស់ Herbalife ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់គឺជាអ្វី?​

​​Herbalife បង្កើតការសន្ទនាបើកចំហរវាងអតិថិជន និងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ។ នេះគឺជាធាតុផ្សំសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់។ សុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់សកលជួយសម្រួលដល់ការសន្ទនាទាំងនេះ ដោយធ្វើឱ្យបុគ្គលិកផ្នែកសុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់យើងមានលទ្ធភាពពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពណាមួយ។ 

​ក្រុមសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់សកលរបស់ Herbalife រីករាយក្នុងការដោះស្រាយរាល់សំណួរទាក់ទងនឹងផលិតផលដែលអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពអាចមាន រួមទាំងថាតើពួកគេអាចស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយអតិថិជនដែលមានកម្រិតរបបអាហារជាក់លាក់ ឬការពិចារណាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តពិសេសផ្សេងទៀតទេ។ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពអាចទាក់ទងក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់តាមរយៈGCS@Herbalife.com។​