FLaytout Menu

​​​Bakom vetenskapen​​

​​Unikt saffranextrakt​

​​Herbalife​ 16 oktober 2023

Den här webbplatsen och dess innehåll har tagits fram och gjorts tillgängligt för att tillhandahålla information i utbildande syfte och ska inte behandlas som eller anses vara marknadsföringsmaterial. De påståenden som görs på webbplatsen har inte granskats av något tillsynsorgan. Informationen om fördelar är specifikt länkad till publicerade vetenskapliga belägg och forskning. Innehållet på denna webbplats får inte hyperlänkas till, kopieras, reproduceras eller på annat sätt spridas, i sin helhet eller delvis. Inga åtgärder bör vidtas på grundval av innehållet.

Vad är ett unikt saffransextrakt?

Vårt unika saffransextrakt är ett extrakt från Crocus sativus L.-stigmas. Under produktionsprocessen tillämpas en extraktionsprocess med låg temperatur för att skydda de bioaktiva ämnena. Extraktionsprocessen innebär koncentration och rening av aktiva föreningar i saffransextraktet. En komplex blandning av bioaktiva föreningar såsom crocin, safranal, crocetin och picrocrocin ligger i huvudsak till grund för de bioaktiva och organoleptiska egenskaperna hos det unika saffransextraktet. Koncentrationen av dessa bioaktiva ämnen ska kvantifieras med hjälp av den vetenskapligt godkända standardtekniken högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Vår leverantör använder dessutom HPLC-Diode Array Detector (HPLC-DAD) som är den mest exakta kromatografiska separationstekniken och rekommenderas som guldstandard av White Book Saffron i Europa.

Kliniska studier visar att ett dagligt intag på 28 mg av vårt unika saffransextrakt främjar sömnkvaliteten, motverkar sömnlöshet, synkroniserar sömn- och vakenhetscykeln genom att öka melatoninproduktionen samt förbättrar humöret efter uppvaknandet. Det första resultatet visas* efter sju dagars användning.

*Avser endast sömnkvalitet

Läs mer om sömn

Viktiga fördelar

Flera kliniska studier har utförts på vårt unika saffransextrakt vars resultat ligger till grund för den lista över påståenden som presenteras nedan. Dessa studier var randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studier med subjektiva och objektiva mätmetoder vars syfte var att bedöma fördelarna.

Subjektiv mätning

Frågeformulär gavs till deltagare med otillfredsställande sömn och dessa intog 28 mg av vårt unika saffransextrakt dagligen i 28 dagar. Baserat på deras svar rapporterades följande fördelar.

Betydande förbättring av sömnkvaliteten

Efter sju dagars konsumtion av vårt unika saffransextrakt rapporterades det att sömnkvaliteten avsevärt hade förbättrats.

Minskad sömnlöshet

Efter 28 dagars konsumtion av vårt unika saffransextrakt rapporterade de tillfrågade att sömnlöshet och andra sömnproblem hade minskat.

Förbättrat humör efter uppvaknandet

Efter 28 dagars konsumtion av vårt unika saffransextrakt uppgav de tillfrågade att de upplevde ett förbättrat humör efter uppvaknandet, vilket i sin tur kan stödja deras dagliga liv och ge ökat välbefinnande.

Efter 28 dagars dagligt intag av 28 mg saffransextrakt noterades en statistiskt signifikant förbättring av humöret på 14,42 % efter uppvaknandet (Lopresti, Smith, & Drummond, 2021).

Objektiv mätning

Melatoninproduktionen stimuleras av mörker och hämmas av ljus. Detta innebär att produktionen inleds på kvällen och melatoninnivåerna är som högst mellan klockan 03.00 och 04.00 på morgonen. Denna beskrivning gäller fysiologisk melatoninproduktion som görs i hjärnans tallkottkörtel.

I den kliniska studien ombads deltagarna att ta saffransextrakt och efter ungefär en timme lämna ett salivprov. Melatoninnivåerna mättes sedan i salivproverna. Denna procedur gjordes 1 dag före intag av saffransextrakt och sedan en andra gång när studien avslutats (efter 28 dagars intag av saffransextrakt). Baserat på resultaten av dessa mätningar rapporterades att saffransextraktet hade ökat melatoninnivåerna på kvällen. Melatonin kan hjälpa till att reglera dygnsrytmen och synkronisera sömn- och vakenhetscykeln i enlighet med natt och dag.

Intag av saffransextrakt ökade melatoninnivån på kvällen vilket är med och reglerar sömnen. Genom att öka melatoninnivån på kvällen kan sömn- och vakenhetscykeln synkroniseras, vilket innebär att hjärnan hjälper till att styra sömn och vakenhet till lämpliga tidpunkter på dygnet. 

Referenser

Kell, G., Rao, A., Beccaria, G., Clayton, P., Inarejos-García, A. M., & Prodanov, M. (2017). affron(®) a novel saffron extract (Crocus sativus L.) improves mood in healthy adults over 4 weeks in a double-blind, parallel, randomized, placebo-controlled clinical trial. Complement Ther Med, 33, 58-64. doi:10.1016/j.ctim.2017.06.001

Lopresti, A. L., Smith, S. J., & Drummond, P. D. (2021). An investigation into an evening intake of a saffron extract (affron®) on sleep quality, cortisol, and melatonin concentrations in adults with poor sleep: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multi-dose study. Sleep Med, 86, 7-18. doi:10.1016/j.sleep.2021.08.001

Lopresti, A. L., Smith, S. J., Metse, A. P., & Drummond, P. D. (2020). Effects of saffron on sleep quality in healthy adults with self-reported poor sleep: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Sleep Med, 16(6), 937-947. doi:10.5664/jcsm.8376